About

Dự án cộng đồng nhằm chia sẽ các khóa học, tin tức & công nghệ; gồm các MCT & cộng đồng người sử dụng dịch vụ Microsoft.